РЕГЛАМЕНТ

1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

1.1. АНТИКОРУПЦІЙНИЙ ОФІС (далі за текстом – «ОФІС») – це широка громадська коаліція, що ставить собі за мету професійну боротьбу з корупцією, ліквідувавши причини корупції.

1.2. ОФІС об’єднує професіоналів – громадян України незалежно від їхньої партійної приналежності чи ідеологічної спрямованості, соціального статусу, на ґрунті несприйняття корупції у будь-якому вигляді, прагнення змінити суспільство та готовності спільно працювати задля цього.

1.3. Цим Регламентом ОФІС (надалі – РЕГЛАМЕНТ) встановлюється порядок організації діяльності ОФІС, а також його допоміжних органів на міжнародному, національному та місцевому рівнях.

2. ЦІЛЬ ТА ОСНОВНІ НАПРЯМИ ДІЯЛЬНОСТІ

2.1. Ціль ОФІСУ – оновлення суспільства шляхом (1) усунення від влади корумпованих чиновників та притягнення винних до відповідальності, (2) зміни системи суспільних відносин, що продукує корупцію, шляхом впровадження нового законодавства та змін чинних законів.

2.2. Основними напрямами діяльності ОФІСУ є:

2.2.1. Мобілізація професіоналів для боротьби з корупцією та популяризація нульової толерантності/терпимості до корупції у будь якому її прояві.

2.2.2. Розробка та просування антикорупційного законодавства та законодавства, яке неможливить корупцію.

2.2.3. Ініцювання та здійснення контролю за проведенням розслідувань, оприлюднення інформації про хід та результати розслідувань правоохоронними органами корупційних схем та інформації про корупційну діяльність державних службовців, депутатів, працівників державних підприємств та органів місцевого самоврядування, з метою притягнення їх до відповідальності.

2.2.4. Розробка методичних рекомендацій та проведення навчання громадян і організацій щодо практичних методів боротьби з корупцією, як на центральному, так і на місцевому рівнях.

2.2.5. Організація, координація та фінансування проектів і заходів, спрямованих на боротьбу з корупцією.

3. ДОПОМІЖНІ ОРГАНИ

3.1. Для забезпечення діяльності ОФІСУ на національному рівні створюються такі допоміжні органи:

3.1.1. КООРДИНАЦІЙНА РАДА – вищий орган національного рівня, що займається стратегією та розбудовою ОФІСУ.

3.1.2. ФІНАНСОВА РАДА – орган, що займається залученням фінансування, підвищенням рівня фінансової підзвітності та прозорості ОФІСУ.

3.1.3. СЕКРЕТАРІАТ – орган, що виконує технічні та організаційні функції з метою підтримки впровадження проектів та заходів ОФІСУ.

3.2. Для забезпечення діяльності ОФІСУ на місцевому рівні в кожній області України створюються МІСЦЕВІ ІНІЦІАТИВНІ ГРУПИ, що займаються розбудовою та координацією діяльності ОФІСУ на місцевому рівні. У разі необхідності, у великих містах в межах однієї області можуть створюватись декілька МІСЦЕВИХ ІНІЦІАТИВНИХ ГРУП.

3.3. Членами допоміжних органів ОФІСУ не можуть бути громадяни, які (1) відповідно до закону визнані винними у вчиненні корупції або такі, проти яких відкриті справи, пов’язані з корупцією, (2) які не можуть пояснити походження особистих статків та статків членів родини, (3) які не можуть пояснити причини розповсюдження та спростувати правдивість інформації в ЗМІ стосовно їх причетності до корупційних дій.

3.4. Принципи роботи учасників та ОФІСУ допоміжних органів ОФІСУ:

3.4.1. Колегіальність – рішення приймаються шляхом голосувань, одноосібні рішення з ключових питань не допускаються без попереднього обговрення у координаційній раді ОФІСУ.

3.4.2. Чіткий розподіл обов’язків – за виконання базових функцій (фінанси, комунікації, організація заходів і т.п.) відповідають конкретні особи.

3.4.3. Відповідальність – взяті на себе зобов’язання повинні виконуватися, невиконання зобов’язань призводить до позбавлення права голосу у відповідному допоміжному органі ОФІСУ.

3.4.4. Взаємна повага.

3.4.5. Відкритість – залучення до роботи і конкретних акцій ОФІСУ «зовнішніх» груп не просто вітається, а є одним з ключових принципів.

3.4.6. Прозорість – учасники ОФІСУ зважують репутаційні ризики при прийнятті рішень, пам’ятаючи про підзвітність громадянському суспільству, та забезпечують прозорість їх прийняття.

3.5. Принципи публічної комунікації:

3.5.1. всі учасники ОФІСУ зобов’язані дотримуватись прийнятої позиції ОФІСУ у публічних виступах/публікаціях тощо,

3.5.2. якщо ця позиція відрізняється від прийнятої позиції ОФІСУ, висловлювати цю позицію із обов’язковим застереженням, що це власна позиція,

3.5.3. неможливість розповсюдження інформації, що суперечить позиції ОФІСУ,

3.5.4. обов’язок спростування недостовірної інформації про ОФІСУ.

4. КООРДИНАЦІЙНА РАДА

4.1. КООРДИНАЦІЙНА РАДА – вищий представницький та допоміжний орган ОФІСУ, що займається його розбудовою та стратегічним розвитком.

4.2. КООРДИНАЦІЙНА РАДА ухвалює рішення щодо:

4.2.1. стратегії розвитку ОФІСУ

4.2.2. запуску антикорупційних ініціатив, заходів і проектів

4.2.3. прийняття нових та виключення зі складу членів КООРДИНАЦІЙНОЇ РАДИ

4.2.4. визначення відповідальних учасників/проектних менеджерів за реалізацію проектів і заходів ОФІСУ

4.2.5. повернення пожертв від недоброчесних жертводавців, у т.ч. базуючись на рішенні ФІНАНСОВОЇ РАДИ ОФІСУ

4.3. Принципи скликання та проведення засідань КООРДИНАЦІЙНОЇ ОФІСУ:

4.3.1. Чергові засідання КООРДИНАЦІЙНОЇ РАДИ проводяться кожну середу. У разі необхідності скликаються позачергові засідання.

4.3.2. Ініціювати позачергове засідання КООРДИНАЦІЙНОЇ РАДИ може будь який учасник КООРДИНАЦІЙНОЇ РАДИ після отримання підтримки трьох або більше учасників, шляхом (1) електронного листування з усіма іншими учасниками та/або (2) через групу Facebook.

4.3.3. Запрошення на чергові/позачергові засідання, а також Порядок денний (питання для розгляду, дата, час та місце проведення) направляються учасникам електронною поштою не менше ніж за 2 календарних дні. У разі термінової необхідності (реагування на важливі події в країні, важливі заяви політичних лідерів тощо), запрошення на позачергове засідання може бути направлено не раніше ніж за 12 годин.

4.3.4. Член КООРДИНАЦІЙНОЇ РАДИ, який не може відвідати засідання, може взяти участь по телефону або месенджеру.

4.3.5. Організаційними питаннями проведення засідань КООРДИНАЦІЙНОЇ РАДИ (запрошення учасників, протоколювання, інше) займається представник СЕКРЕТАРІАТУ, який обирається КООРДИНАЦІЙНОЮ РАДОЮ.

4.4. Принципи прийняття рішень КООРДИНАЦІЙНОЮ РАДОЮ

4.4.1. КООРДИНАЦІЙНА РАДА уповноважена формувати проекти рішень, якщо в її засіданні беруть участь 5 і більше членів. Проекти рішень оформлюються протоколом та надсилаються усім членам КООРДИНАЦІЙНОЇ РАДИ електронною поштою для голосування.

4.4.2. Голосування проводиться протягом 2-х робочих днів з моменту розсилки. Один член КООРДИНАЦІЙНОЇ РАДИ = один голос. Діє принцип мовчазної згоди.

4.4.3. Результати голосування надсилаються усім членам КООРДИНАЦІЙНОЇ РАДИ електронною поштою протягом 3-х робочих днів з моменту розсилки проектів рішень.

4.4.4. Всі рішення КООРДИНАЦІЙНОЇ РАДИ приймаються 2/3 голосів від загальної кількості членів КООРДИНАЦІЙНОЇ РАДИ.

5. ФІНАНСОВА РАДА

5.1. ФІНАНСОВА РАДА – дорадчий орган ОФІСУ, що надає посильну допомогу в залученні фінансування на діяльність ОФІСУ та здійснює контроль за дотриманням високих стандартів прозорості та підзвітності.

5.2. До складу ФІНАНСОВОЇ РАДИ запрошуються представники бізнесового та інших середовищ з добрим ім’ям та репутацією. Склад ФІНАНСОВОЇ РАДИ затверджує КООРДИНАЦІЙНА РАДА.

5.3. ФІНАНСОВА РАДА підзвітна КООРДИНАЦІЙНІЙ РАДІ.

5.4. ФІНАНСОВА РАДА уповноважена приймати рішення, якщо в її засіданні беруть участь більше половини її членів. Рішення ради приймаються простою більшістю голосів присутніх. Принцип голосування: один член ФІНАНСОВОЇ РАДИ – один голос.

5.5. Рішення ФІНАНСОВОЇ РАДИ: рекомендації та вето.

5.6. Організаційне забезпечення роботи ФІНАНСОВОЇ РАДИ здійснюється СЕКРЕТАРІАТОМ або ж в інший спосіб, визначений ФІНАНСОВОЮ РАДОЮ.

6. СЕКРЕТАРІАТ

6.1. СЕКРЕТАРІАТ – допоміжний орган ОФІСУ, що забезпечує його організаційну та технічну підтримку.

6.2. Структуру та склад СЕКРЕТАРІАТУ затверджує КООРДИНАЦІЙНА РАДА.

6.3. Фінансування СЕКРЕТАРІАТУ здійснюється максимально прозоро шляхом (1) оплати частини послуг та компенсації витрат з боку конкретного члена КООРДИНАЦІЙНОЇ РАДИ за виконання окремого проекту, (2) збору благодійних внесків від усіх членів КООРДИНАЦІЙНОЇ РАДИ, у т.ч. після залучення ними благодійних внесків від українських та міжнародних донорів (3) збору коштів краудфандінгом.

7. МІСЦЕВА ІНІЦІАТИВНА ГРУПА

7.1. МІСЦЕВА ІНІЦІАТИВНА ГРУПА – допоміжний орган ОФІСУ, що створюється в кожній області України з метою розбудови та координації діяльності ОФІСУ на місцевому рівні. У разі необхідності, у великих містах в межах однієї області можуть створюватись декілька МІСЦЕВИХ ІНІЦІАТИВНИХ ГРУП.

7.2. МІСЦЕВІ ІНІЦІАТИВНІ ГРУПИ підзвітні КООРДИНАЦІЙНІЙ РАДІ. Склад МІСЦЕВИХ ІНІЦІАТИВНИХ ГРУП затверджується КООРДИНАЦІЙНОЮ РАДОЮ.

7.3. Фактом створення МІСЦЕВОЇ ІНІЦІАТИВНОЇ ГРУПИ є підписання Маніфесту, текст якого пропонує КООРДИНАЦІЙНА РАДА. Підписанти Маніфесту на момент створення стають членами МІСЦЕВОЇ ІНІЦІАТИВНОЇ ГРУПИ з правом голосу.

7.4. Члени МІСЦЕВИХ ІНІЦІАТИВНИХ ГРУП функціонують у відповідності до (1) принципів роботи учасників та ВСІХ допоміжних органів ОФІСУ (п. 3.4 цього РЕГЛАМЕНТУ) та (2) принципів публічної комунікації (п. 3.5 цього РЕГЛАМЕНТУ).

7.5. Основні завдання МІСЦЕВОЇ ІНІЦІАТИВНОЇ ГРУПИ:

7.5.1. Ініціація та проведення нових антикорупційних заходів та проектів у своїй області та по всій території України

7.5.2. Координація та організація національних заходів ОФІСУ у своїй області

7.6. Принципи скликання та проведення засідань МІСЦЕВОЇ ІНІЦІАТИВНОЇ ГРУПИ аналогічні принципам скликання та проведення засідань КООРДИНАЦІЙНОЇ РАДИ (п. 4.3 РЕГЛАМЕНТУ).

7.7. Принципи прийняття рішень МІСЦЕВОЮ ІНІЦІАТИВНОЮ ГРУПОЮ аналогічні принципам прийняття рішень КООРДИНАЦІЙНОЇ РАДИ (п. 4.4 РЕГЛАМЕНТУ), окрім наступних:

7.7.1. Всі рішення МІСЦЕВОЇ ІНІЦІАТИВНОЇ ГРУПИ приймаються за принципом “консенсус – 2 голоси”. Один учасник = один голос

7.7.2. Рішення МІСЦЕВОЇ ІНІЦІАТИВНОЇ ГРУПИ можуть бути скасовані КООРДИНАЦІЙНОЮ РАДОЮ (право вето). Рішення МІСЦЕВОЇ ІНІЦІАТИВНОЇ ГРУПИ вважаються такими, що набрали сили, якщо вони не були скасовані рішенням КООРДИНАЦІЙНОЇ РАДИ протягом двох тижнів з моменту їх прийняття (принцип мовчазної згоди).

7.8. Організаційне забезпечення роботи МІСЦЕВОЇ ІНІЦІАТИВНОЇ ГРУПИ здійснюється СЕКРЕТАРЕМ МІСЦЕВОЇ ІНІЦІАТИВНОЇ ГРУПИ. Основні завдання СЕКРЕТАРЯ: (1) відповідає за організацію та проведення засідань (запрошення учасників, протоколювання, розсилка проектів рішень та підрахунок голосів, бронювання місця проведення, інше), (2) забезпечує його організаційну та технічну підтримку, (3) координує діяльність МІСЦЕВОЇ ІНІЦІАТИВНОЇ ГРУПИ (проектів, проектних менеджерів, залучення коштів тощо).

7.9. Секретар МІСЦЕВОЇ ІНІЦІАТИВНОЇ ГРУПИ може бути членом МІСЦЕВОЇ ІНІЦІАТИВНОЇ ГРУПИ з правом голосу. Рішення про обрання СЕКРЕТАРЯ приймається за принципом “консенсус – 2 голоси” та затверджується КООРДИНАЦІЙНОЮ РАДОЮ.

8. ДЖЕРЕЛА ТА ПРИНЦИПИ ФІНАНСУВАННЯ РУХУ

8.1. РУХ може отримувати добровільні внески громадян, юридичних осіб та міжнародних донорів.

8.2. Фінансова прозорість та підзвітність є визначальними засадами РУХУ, тому (1) збір коштів на реалізацію антикорупційних ініціатив проводиться публічно, (2) звіти щодо добровільних внесків, імен жертводавців, витрат та залучених коштів від донорів є публічними.

8.3. Кошти для проведення заходів та реалізації проектів ОФІСУ можуть збирати члени КООРДИНАЦІЙНОЇ РАДИ та ФІНАНСОВОЇ РАДИ після прийняття відповідного рішення КООРДИНАЦІЙНОЮ РАДОЮ.

8.4. У випадку сумнівної репутації жертводавців, яка може завдати шкоди розвитку ОФІСУ, КООРДИНАЦІЙНА РАДА може ухвалити рішення щодо повернення коштів відповідному жертводавцю, базуючись на рекомендаціях ФІНАНСОВОЇ РАДИ.

8.5. ФІНАНСОВА РАДА регулярно проводить аудит фінансових звітів та публікує свої висновки.

9. ЗАКЛЮЧНІ ПОЛОЖЕННЯ

9.1. РЕГЛАМЕНТ та внесення змін до нього затверджується рішенням КООРДИНАЦІЙНОЇ РАДИ.

9.2. Ініціювати внесення змін до РЕГЛАМЕНТУ може будь який член КООРДИНАЦІЙНОЇ РАДИ після отримання підтримки 5 або більше учасників.

9.3. РЕГЛАМЕНТ та прийняті зміни до нього набувають чинності одразу після прийняття рішення КООРДИНАЦІЙНОЮ РАДОЮ.